บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๒ และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
 
กอ.รมน.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓, 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายวีระพันธ์ อภัยรัตน์) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครแอดิเลดเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางอะแมนดา-เจน ยานโนพูลอส (Mrs. Amanda-Jane Giannopoulos)] 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตะกุด และตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ-รังสิต ตอนบ้านห้วยยาง-บ้านพุแค เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) นร. (สคก.) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้าและการขอคัดหรือรับรองสำเนาเอกสาร พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก-ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS Summit) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
๑๙
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) คกก. วัคซีนฯ สธ.
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๕
คกก. ขับเคลื่อนฯ ดิจิทัล นร. (สพร.)
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
หนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่เกี่ยวข้องในการซื้อที่ดิน อาคาร และห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่พำนักและที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจอร์แดน 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(นายณัฐพล ขันธหิรัญ) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข) 
 
๓๐
นร. (สลน.)*(จร)*
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
 
๓๑
นร.
พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 
๓๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)]  
 
๓๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๓๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 
๓๕
นร.
ขอให้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี  

[มติครมที่สำคัญ]