บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
 
สลธ.คสช.
ขอรับการพิจารณาบำเหน็จประจำปี (๒ ขั้น) นอกเหนือโควตาปกติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสำนักงานธนานุเคราะห์ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม พร้อมรายการประกอบจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สคก. (สศช.)
ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำถือปฏิบัติ พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 
๑๕
สว. สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๘
กนช.
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.) *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย และ นายพีระ ทองโพธิ์) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นายอนุกูล เจิมมงคล) 
 
๒๑
นร.
ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 
๒๒
อก.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๔ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม ; ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนถนนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....)  
 
๒๓
อก.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๔ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๓ ฉบับ)  
 
๒๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

[มติครมที่สำคัญ]