บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) นร. (สคบ.)
ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการครัวการบินแก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ และเลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑ (การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ และเลขที่ ๒/๒๕๑๕/๙  
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
 
นร. (สศช.) คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
 
นร. (สงป.)
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๘ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต และนายไพโรจน์ เจือประทุม) 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) (นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายหวาน ศรีเรือนทอง ฯลฯ) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลไอร์แลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter)] 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลฮังการีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายซิลเวสเตอร์ บุช (Mr. Szilveszter Bus)] 
 
๑๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔) 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ช.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค. (กสม.)
รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๔ 
 
๒๖
รัฐ-นร. (นายกอบศักดิ์ฯ) กขร.
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การปรับปรุงชื่อหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้คณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
แจ้งผลการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค. คกก.ฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๒๓ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.*(จร)*
ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์) 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นางอมรา กลับประทุม) 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (จำนวน ๖ คน ๑. นายประทีป เจริญพร ฯลฯ) 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิก (จำนวน ๕ คน ๑. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี ฯลฯ) 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (นายบุญชัย สมบูรณ์สุข) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายณรงค์ แผ้วพลสง) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (จำนวน ๑๓ ราย ๑. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ฯลฯ) 
 
๔๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (จำนวน ๖ คน ๑. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฯลฯ) 
 
๔๕
นร. (สลน.)*(จร)*
กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 
๔๖
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๗
นร.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๔๘
พน.
การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ และเลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑ (การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑) 
 
๔๙
นร.
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 
๕๐
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล)  
 
๕๑
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางกฤษดา แสวงดี)  
 
๕๒
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

[มติครมที่สำคัญ]