บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการดำเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ 
 
คกก. นโยบายการเงินฯ
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑(การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)  
 
นร. (สงป.)
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
นร. (สงป.)
การตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม) (นายนิยม เติมศรีสุข) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐยูกันดาประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางดอโรที ซามาลี ฮยูฮา (Mrs. Dorothy Samali Hyuha)] 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑ รายการ และกรมสุขภาพจิต ๒ รายการ)(ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ หลัง)  
 
๑๖
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) .
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ 
 
๒๒
รอง นรม. (นาย สมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ (International Ministerial Conference on Inland Water Transport) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(นายดนัย เมนะโพธิ) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (จำนวน ๕ คน ๑. นางดาราพร ถิระวัฒน์ ฯลฯ)  
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.*(จร)*
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.*(จร)*
รายงานการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ (23rd International Congress of the UIHJ) 
 
๒๘
นร. (สลน.)*(จร)*
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑) 
 
๒๙
นร.
การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ  
 
๓๐
สธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑ รายการ และกรมสุขภาพจิต ๒ รายการ) (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๑๙๐ ตารางเมตร เป็นอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง)  
 
๓๑
สธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑ รายการ และกรมสุขภาพจิต ๒ รายการ) [ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคารผู้ป่วย ๓ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมโรงครัวและพัสดุ พื้นที่ใช้สอย ๙๖๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง] . 
 
๓๒
นร.
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวม  
 
๓๓
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ 

[มติครมที่สำคัญ]