บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) มาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของยานพาหนะที่ใช้สัญจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูลสำหรับรถที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... 
 
คกก. ป.ป.ช.
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๑ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางแพตริเซีย มงคลวนิช) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) (นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson)] 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น(กระทรวงการต่างประเทศ) [นายหว่าง หง็อก เซิน (Mr. Hoang Ngoc Son)] 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮกเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายวิทิต มันตาภรณ์) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พศ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สคก.) ทส.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กสม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ)
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๔
สกพอ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
นางสุภาศรี วงศ์แพทย์ กับพวกรวม ๒ คน ฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม ๔ คน ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ 
 
๓๕
นร. (สงป.)
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายณัฐชาติ จารุจินดา ฯลฯ) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (จำนวน ๙ คน ๑. นายประกิต วาทีสาธกกิจ ฯลฯ) 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 
๔๑
นร. (สลน.)*(จร)*
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 
๔๒
นร. (สงป.)
รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไตรมาสที่ ๒ 
 
๔๓
พม.
รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายไตรมาส ปี ๒๕๖๑ (มกราคม - มีนาคม)  
 
๔๔
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
 
๔๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๖
นร.
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ 

[มติครมที่สำคัญ]