บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) (นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลาง พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ (พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยางตลาด ตำบลคลองขาม และตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....)  
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานผลการสอบบัญชีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำหรับปีบัญชี ๒๕๖๐ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review: Thailand’s MDCR) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ ตอนที่ ๒ เรื่อง การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.) *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) (นายดนัย มู่สา) 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายพะโยม ชิณวงศ์) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (จำนวน ๗ คน ๑. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ฯลฯ) 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. *(จร)*
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
๓๒
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๓๓
กษ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๓๔
กษ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๓๕
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
 
๓๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ  
 
๓๗
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑  
 
๓๘
กษ.
ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๓๙
คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 2 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าเรือ และตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....)  
 
๔๐
นร.
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 
๔๑
กษ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๔๒
กษ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. ....)  
 
๔๓
กษ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....)  

[มติครมที่สำคัญ]