บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (กปส.)
การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒ 
 
รัฐ-นร. (นายกอบศักดิ์ฯ) กขร.
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นายปัญญา กางกรณ์) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายนิพัทธ์ สีมาขจร) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายอึมลอนดี โซโลมอน ดลามีนี (Mr. Mlondi Solomon Dlamini)] 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti)] 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลดอนตรอ และตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตสำรวจจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลดอนตรอ และตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตสำรวจจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....)  
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๘
นร. (สงป.)
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๒๐
กขร.
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.) ก.ก.ถ.
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(นายสุวัฒน์ แก้วสุข) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ และ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.* (จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ และ นายอนุชา เศรษฐเสถียร) 
 
๒๘
นร. (สลน.)*(จร)*
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๙๙/๒๕๖๑) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๐
นร. (สปน.) คกก.ฯ *(จร)*
การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  
 
๓๑
รัฐ-นร. (นายกอบศักดิ์ฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 
 
๓๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)]  
 
๓๖
นร.
การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ทึ่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
 
๓๗
กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลดอนตรอ และตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตสำรวจจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... )  

[มติครมที่สำคัญ]