บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวรสา กาญจนสาย) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) นางจิตสุดา บัวขาว) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลมะขามสูง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สว. ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
 
๑๑
คสธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 
 
๑๓
กขร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ ทุนหมุนเวียน *(จร)*
การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สสปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นายนฤทธิ์ คำธิศรี) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงาน ป.ป.ท.) (พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ฯลฯ) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 11th IMT-GT Summit) 
 
๒๘
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๒๙
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)]  
 
๓๐
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)  
 
๓๑
กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (นายอภัย สิทธิสังข์ และ นายวรวิศ ธานีโต)  
 
๓๒
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายวิศัลย์ มูลศาสตร์)  

[มติครมที่สำคัญ]