บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD Programme) ของประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วม ว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อดำเนินการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต และการแต่งตั้ง นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางสาววินิตา จามิกรณ์) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ่อไทย ตำบลวังโบสถ์ ตำบลวังท่าดี ตำบลท่าแดง และตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปูโยะตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก และตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงส์ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ่ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และตำบลรามราช ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม และตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนาหว้า ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง และตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองแสง ตำบลอาจสามารถ ตำบลในเมือง และตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๒๑
สตง.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คกก. ป.ป.ช. มท.
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริต 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)  
 
๒๕
สผผ.
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ [19th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting] ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๕๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๕๓/๒๕๖๑ ระหว่าง นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ฟ้องคณะรัฐมนตรีกับพวกรวม ๓ คน ต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้องคดี 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(เรือโท โกเมศ กมลนาวิน และนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์) 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (จำนวน ๗ คน ๑. นายภูมิ ภูมิรัตน ฯลฯ) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพิ่มเติม) (นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
 
๓๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สกว.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (จำนวน ๘ คน ๑. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ฯลฯ) 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) กพท.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท*(จร)*.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๑๒ ราย ๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ฯลฯ) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
รายงานสรุปผลการเดินทางเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๔๓
นร. (สลน.)*(จร)*
กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
๔๔
สสว.
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๖๐ 
 
๔๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)  

[มติครมที่สำคัญ]