บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) นร. (สคก.) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๖ ฉบับ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สว. ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
ผผ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สตง.)
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการจัดกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สปสช.
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในประเทศ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิต ของกรมทางหลวง 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(๑. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒. นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
๒๙
นร. (สลน.)
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(นายสนธยา คุณปลื้ม) ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี] 
 
๓๐
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) 
 
๓๑
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสันติ กีระนันทน์) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(นายประสงค์ พูนธเนศ) ตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ฯลฯ) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.) *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) (๑. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ๒. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ )  
 
๓๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๖
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  

[มติครมที่สำคัญ]