บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 
นร. (สงป.)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
นร. (สงป.)
รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางแชสตี เริดส์มูน (Mrs. Kjersti Rodsmoen)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายมุฮัมมัด นะชีด (Mr. Mohamed Nasheed)] 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดระยอง พ.ศ. .... (กำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงระยอง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอกประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา [เรื่อง สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงมีคำสั่งให้ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move) ยุติการจัดเวทีนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ] 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘ 
 
๑๗
สำนักงาน กสทช.
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
๑๘
กขร.
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๑๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี ๖ เดือน 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ายงานประจำครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๑ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๒ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศปถ.
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง (พลเอก เกษม ยุกตวีระ)  
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ. *(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
การแต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน ๒ ราย ๑. นายปรเมธี วิมลศิริ ๒. นายสมชัย สัจจพงษ์)  
 
๓๒
นร (สลน.)*(จร)*
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
๓๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๔
นร.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
๓๕
กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายชัยยุทธ คำคุณ)  

[มติครมที่สำคัญ]