บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.  
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลกภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO/GAW) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมง จากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. ๒๐๑๘ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีสำหรับการประชุม Asian and Pacific Energy Forum ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
 
นร. (สงป.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) (จำนวน ๖ ราย ๑. นางสาวชวนชม กิจพันธ์ ฯลฯ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติเปิดสถานกงสุลสหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดภูเก็ต เป็น เรื่องขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดภูเก็ต  
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๙ สายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าธง และตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๒ ฉบับ(ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระนอง พ.ศ. ....)  
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่สายสองพี่น้อง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กสม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๖๐ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๐ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมระดับนโยบายของคณะกรรมการด้านการขนส่งทางบก ครั้งที่ ๘๐ ของ UNECE 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๒ (CSW 62) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๓ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยและรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุม ๒๐๑๘ OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๓๓
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม) 
 
๓๔
นร. (สลน.)*(จร)*
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖ (6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)*(จร)*
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๓๗
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)  
 
๓๘
มท.
ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 2 ฉบับ [ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  
 
๓๙
นร.
ความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน (เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  
 
๔๐
ยธ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (จำนวน 5 คน 1. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม ฯลฯ)  
 
๔๑
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๒
นร.
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)]  

[มติครมที่สำคัญ]