บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the Netherlands Police on Combating Transnational Crime) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การเพิ่มทุนของหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+๓ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๔ (The 24th Meeting of Mekong River Commission Council) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๓ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ขอขยายเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อหนี้ผูกพันค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ และร่างปฏิญญากรุงบากู 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖ (6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการกำหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) (นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๘
คนร.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๑
สลธ. คสช.
ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
 
๓๒
กขร.
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๓๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
๓๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๔๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นางเกศินี วิฑูรชาติ) 
 
๔๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (นายกรีพงศ์ เทียมเศวต) 
 
๔๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) 
 
๔๘
สลธ. คสช. *(จร)*
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 
๔๙
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)  
 
๕๐
ศธ
ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ รายการค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
 
๕๑
นร.
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)  
 
๕๓
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๕๕
ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน ๒๕๕๙-๒๕๖๔ วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ  

[มติครมที่สำคัญ]