บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
คกก. ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of ... : Commitment to eliminate sexual exploitation nd abuse 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) สำหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๑๐ แห่ง 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ขอผูกพันงบประมาณโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตามตัวผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐(เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สทนช.
ขออนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๑ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจในระยะเริ่มแรกของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสะพานเครื่องหนุนมั่น) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย และการแต่งตั้งนางสาวกาวิดา อัยศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ตำบลนาหว้า ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า และตำบลกุตาไก้ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) คกก. ป.ป.ช. กสม.
รายงานสรุปข้อมูล ข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ [คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)] ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๑
สตง.
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายณรงค์ ศศิธร) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) 
 
๓๑
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑)  
 
๓๒
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๓
กค.
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กรณีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย)  

[มติครมที่สำคัญ]