บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การลงนามในกรอบข้อตกลงการดำเนินงานกับกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” และขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ ๒๖ [26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๑ [11th Session of the World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] ในปี ๒๕๖๒ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว) 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ) 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น(กระทรวงการต่างประเทศ) [นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)] 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) คค.
ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) สว.ปฏิบัติหน้าที่ สนช. อก.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “บุคลากรในกระบวนการดูแล ผู้สูงอายุ” ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รื่อง “ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)” ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว. กค. ประธานฯ
การเสนอความเห็นการยุบเลิกทุนหมุนเวียน ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี ๒๕๕๙ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี ๒๕๖๐ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท. (คกก. ป.ป.ช.)
ข้อเสนอแนะเรื่องการครอบครองที่ดินของคนต่างด้าว 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ. (คกก. ป.ป.ช.)
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์ 
 
๓๓
นร. (สงป.)
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศร.
การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ ๑ 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี ๒๕๖๐ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการชำระบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประทศไทย (AFET) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔ 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรฏาน (Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan) 
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘ 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม. *(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ (จำนวน ๑๔ คน ๑. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ฯลฯ) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
 
๔๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ 
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
รายงานสรุปผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ The 17th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2018) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๕๐
นร.
ความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 
๕๑
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๕๒
นร.
การจัดทำคำแปลของกฎหมายและการดำเนินการของรัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
๕๓
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ)  
 
๕๔
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ)  
 
๕๕
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ)  
 
๕๖
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ)  
 
๕๗
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๒. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ)  
 
๕๘
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ)  
 
๕๙
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ ฯลฯ) 

[มติครมที่สำคัญ]