บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) อส.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) และราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๖ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขออนุมัติลงนามในความตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จำนวน ๑ ชุด ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น “Grant Aid Economic and Social Development Programme” (Counterterrorism and Public Security) 
 
๑๒
นร. (สงป.)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (Mr. Kees Pieter Rade)] 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) นร. (สคบ.)
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) สว. ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติหลักการเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ คัน รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑ คัน และรถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ คัน 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
๒๔
นร. (สลน.)
การทบทวนภารกิจการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอแจ้งรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปภาพรวมดัชนีราคาปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖ 
 
๓๓
นร. (สงป.)
รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 
๓๕
นร. (สลน.)
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.) *(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๑ 
 
๔๐
สบนร.*(จร)*
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีและการทบทวนกลไกคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ทั้งปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 
๔๒
อื่น ๆ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  
 
๔๓
นร.
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0  
 
๔๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)]  
 
๔๖
รง.
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
 
๔๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ....)  
 
๔๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....)  

[มติครมที่สำคัญ]