บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) 
 
กนช.
การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก (ผลการลงพื้นที่ดูงานของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี)  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....  
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) 
 
๒๑
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
๒๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๒๓
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  
 
๒๔
นร.
การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค  
 
๒๕
กต.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายดนัย การพจน์)  

[มติครมที่สำคัญ]