บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.) กอปศ.
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงสำหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Declaration of Civil Aviation Ministers 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย - ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบการดำเนินงานความร่วมมือไทย - ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (Framework for Thai-Lao Cooperation 2018 - 2021) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการกู้เงินในโครงการลงทุนที่ใช้แหล่งเงินกู้ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
๑๐
กช.
ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๖/๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว. กห.
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ในการต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว. กห.
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) 
 
๑๘
นร. (สงป.)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหมากแข้ง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลบ้านจั่น และตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ....)  
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ (ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน)  
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา 
 
๓๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค. คกก.ฯ ความร่วมมือด้าน
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และภาพรวมปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)*(จร)*
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายสันติ ป่าหวาย และนายอักษร แสนใหม่) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด 
 
๔๓
นร. (สงป.) *(จร)*
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
๔๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
๔๗
คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๒ ฉบับ (ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน)  
 
๔๘
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๙
นร.
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)  
 
๕๐
กษ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....) 
 
๕๑
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)  
 
๕๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  

[มติครมที่สำคัญ]