บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) อส.
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มเติม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เมเนียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายเซอร์เกย์ มานาซาร์ยัน (Mr. Sergey Manasaryan)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายโกลีนีโอ กาตา ตากาลี (Mr. Kolinio Gata Takali)] 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางเอลซา นูรี เบาซาน เบนซาโน (Mrs. Elsa Nury Bauzan Benzano)] 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศป.
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) นร. (สคก.) สธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) รัฐ-นร. (นายสุวพันธุ์ฯ) รภ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) รมว. ยธ.
รายงานผลการดำเนินงานและการนำเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(จำนวน ๖ ราย ๑. นายวีรชัย พลาศรัย ฯลฯ) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายสันติ กีระนันทน์ และนายประสิทธิ์ อำภรณ์) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(นายสมพร จิตเป็นธม และนายอวยชัย คูหากาญจน์) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (จำนวน ๕ ราย ๑. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ฯลฯ) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (นายพีรเดช ทองอำไพ) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (นายอภิจิณ โชติกเสถียร และนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล) 
 
๓๘
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
 
๓๙
นร. (สลน.) *(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)  
 
๔๐
สลธ.คสช.*(จร)*
ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑) เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
 
๔๑
นร. (สลน.)*(จร)*
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)  
 
๔๒
นร. (สลน.)*(จร)*
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๔๓
อื่น ๆ
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ  
 
๔๔
นร.
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 
๔๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๖
ศธ.
โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

[มติครมที่สำคัญ]