บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดมิภาคอาเซียน และร่างแผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๔ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุนและการขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
กช.
ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 
๑๑
นร. (สงป.)
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑๒
นร. (สงป.)
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย (Delhi Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to Mark the 25th Anniversary of the ASEAN-India Dialogue Relations) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางอังเฮลา มาริอา ด โลวร์เดส ชาเวซ บิเอตติ (Mrs. Angela Maria de Lourdes Chavez Bietti)] 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน ๒ แห่ง 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (กำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายจิตติ สุวรรณิก) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟส.๑/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ฟส.๕/๒๕๖๐ ระหว่างนางสาวณฐา ถิรศิริกุล ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องคดี 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. (สวรส.)
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๒๙
นร. (สงป.)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๓๑
สบนร.*(จร)*
แนวทางการตรวจลงตราสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ และการปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (จำนวน ๕ ราย ๑. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ฯลฯ) 
 
๓๔
นร. (สลน.) *(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(จำนวน ๕ คน ๑. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ฯลฯ) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (จำนวน ๕ คน ๑. นายกำจร ตติยกวี ฯลฯ) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)] 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์) 
 
๔๐
สลธ.คสช.*(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ 
 
๔๑
นร.
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน  
 
๔๒
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๓
นร.
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๔๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑)  
 
๔๕
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561) 

[มติครมที่สำคัญ]