บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กกถ. นร. (สปน.)
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วยการเป็นประเทศเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานฯ ทุนหมุนเวียน
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ และปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การจำหน่ายที่ดินและอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกจากบัญชี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาดำรงตำแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) วาระปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายณชัย ศราธพันธุ์) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการ เพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสำคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
สำนักงาน กกต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ (เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. สำนักงาน ป.ป.ช.
มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกันภัย 
 
๑๙
ประธาน คนร.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ความก้าวหน้ามาตรการ Talent Mobility และผลการจัดงาน Talent Mobility Fair 2017 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้นฯ 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินงานเพื่อนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๔ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ. *(จร)*
ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (จำนวน ๔ ราย ๑. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ฯลฯ) 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) (นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ และนายอภิญญา สุจริตตานันท์) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลอากาศ เอกประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสุกัญญา งามบรรจง) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (จำนวน ๖ คน ๑. นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ฯลฯ) 
 
๔๐
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหารสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางวิสุนี บุนนาค) 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (จำนวน ๒ ราย ๑. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม. *(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (นายจำเริญ โพธิยอด) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม. *(จร)*
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
๔๔
รง.
ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๔๕
กค.
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)  
 
๔๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....)  
 
๔๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ....)  
 
๔๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ....)  
 
๔๙
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

[มติครมที่สำคัญ]