บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) กค.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (การเคหะแห่งชาติ) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 
ศปมผ.
ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขออนุมัติเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๑ คัน และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางสาวปริม จิตจรุงพร) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ 
 
๒๐
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) 
 
๒๒
กขร.
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ประธาน กศร.
ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ(กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการจัดประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
โครงการบ้านฅนไทย 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (นางคนึงนิจ คชศิลา) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) (นายเฉลิมศักดิ์ จันทโร) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (จำนวน ๒ ราย ๑. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ๒. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)] 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (จำนวน ๒ ราย ๑. พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๒. พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) (นายมานิตย์ สุธาพร) 
 
๓๘
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายอดินันท์ ปากบารา) 
 
๓๙
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดุลยเดช วัชรสินธุ์) (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 
๔๐
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) 
 
๔๑
สลธ.คสช.*(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 
๔๒
นร.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดุลยเดช วัชรสินธุ์) (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 
๔๓
เวียน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยในปี ๒๕๖๑ 
 
๔๔
นร.
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ  
 
๔๕
สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  
 
๔๖
สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  
 
๔๗
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

[มติครมที่สำคัญ]