บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศอ.บต.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) (นายกิตติ สุระคำแหง) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายวิเชียร ชวลิต) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์) [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร)] 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (จำนวน ๗ คน ๑. นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ฯลฯ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 14th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.มท. ผอ. ศปถ.
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) 
 
๑๓
สบนร.
แนวทางการตรวจลงตราสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (SMART Visa) 
 
๑๔
ดศ
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
โครงการของขวัญปีใหม่ปี ๒๕๖๑ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 
๑๖
ทส.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี ๒๕๖๑ “๙ ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคเหนือ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นางวรรณวิมล สินุธก) 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศร.
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ต้องได้รับเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม่ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
 
๒๕
มท.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทย) 
 
๒๖
ยธ.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (ของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงยุติธรรม)  
 
๒๗
วธ.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (รายงานการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 
๒๘
วธ.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการ/กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ มอบให้แก่ประชาชน)(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 
๒๙
พม.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน  
 
๓๐
พน.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน  
 
๓๑
ศธ.
โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้แก่ประชาชน  
 
๓๒
สธ.
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข  
 
๓๓
นร.
การดำเนินการด้านกฎหมาย  
 
๓๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

[มติครมที่สำคัญ]