บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การขอรับจัดสรรทุนประเดิมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขออนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอขยายระยะเวลารับคำขอค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
ขอความเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ ฟรี ช็อปส์ จำกัด ออกจากบัญชี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ)
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุ)
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)
การใช้อำนาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 
๑๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสตูล พ.ศ. ....)  
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก., สกท.)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สคก.) ทส.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ - บ้านบึงขามทะเลสอ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ ๑๕ 
 
๒๔
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินการจัดระเบียบ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation under Mekong - Lancang Cooperation) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
รายงานการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๔ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางประภาศรี บุญวิเศษ) 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.*(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (จำนวน ๔ ราย ๑. นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ฯลฯ) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายขจร มุกมีค่า ฯลฯ) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (จำนวน ๑๐ คน ๑. นายโสภณ เมฆธน ฯลฯ) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน ๔ คน ๑. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ฯลฯ) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (จำนวน ๗ คน ๑. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ฯลฯ) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (จำนวน ๗ คน ๑. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ฯลฯ) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
ขออนุมัติรับโอนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์) 
 
๓๙
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม 2 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ....)  
 
๔๐
กค.
รายงานผลการดำเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  

[มติครมที่สำคัญ]