บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย 
 
นร. (สงป.)
แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอความเห็นชอบร่างเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖๖ สายปาลอบาต๊ะ - โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ - บ้านทอน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเลียบคลองทวีวัฒนาผ่านซอยเพชรเกษม ๖๙ เชื่อมกับถนนบางบอน ๓ พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๔ ฉบับ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา ๒๓ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
ร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการยกเลิกการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการกำหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย 
 
๒๑
รอง นรม (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๕ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๖ 
 
๒๕
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.๑๓๙/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๖/๒๕๖๐ ระหว่างนายเฉลียว ภิญญานิล ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๑๐ คน ฟ้องคณะรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องคดี 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานฯ ขับเคลื่อนฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) ประธานฯ
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Session of The UNWTO General Assembly) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๓๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๓๑ 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.กห.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๕ 
 
๓๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๗
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review: OCR) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)
ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ... (การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตร 219 วรรคสอง)  
 
๔๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) ประธาน สสส.*(จร)*
แต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (จำนวน ๙ คน ๑. นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ฯลฯ) 
 
๔๑
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางหิรัญญา สุจินัย) 
 
๔๒
นร.
การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้นำต่างประเทศ  
 
๔๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสาานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560)]  
 
๔๕
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสาานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560)  

[มติครมที่สำคัญ]