บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายมงคลชัย สมอุดร) 
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (จำนวน ๙ คน ๑. นายโชค บูลกุล ฯลฯ) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) สว. ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ ราย นายบุญยง แซ่โง้ว 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.) ฝ่ายเลขาฯ กขร.
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขอความเห็นชอบการแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศถึงการดำเนินการตามกฎหมายและ/หรือรัฐธรรมนูญเพื่อการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารเพิ่มเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งที่ ๒ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ)
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
สรุปผลการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) 
 
๓๓
นร. (สงป.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง (สำนักนายกรัฐมนตรี) (จำนวน ๔ ราย ๑. นายประยงค์ ตั้งเจริญ ฯลฯ) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายชลธิศ สุรัสวดี) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(นายปกรณ์ นิลประพันธ์) 
 
๓๖
นร.
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
 
๓๗
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๘
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 60/2560 และครั้งที่ 61/2560  
 
๓๙
สธ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  

[มติครมที่สำคัญ]