บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ ๗ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
ขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ) 
 
๑๔
ประธาน กนช.
ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ด้านการตลาด 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (พันตำรวจตรี วิชาญ กาญจนถวัลย์) 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สบร.
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
รายงานการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ระดับรัฐมนตรี ในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ ๗๒ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายวิชญายุทธ บุญชิต) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ฯลฯ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางอุมาพร สุขม่วง) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (จำนวน ๖ ราย ๑. นายพีระ รัตนวิจิตร ฯลฯ) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๔ ราย ๑. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ฯลฯ) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จำนวน ๑๐ คน ๑. นายอำพน กิตติอำพน ฯลฯ) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.*(จร)*
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) (จำนวน 4 คน 1. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ฯลฯ)  
 
๓๗
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.*(จร)*
การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐ 
 
๓๘
สลธ.คสช. *(จร)*
ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๖๐ และ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ )  
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง 
 
๔๑
นร.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๔๒
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔๓
สลธ.คสช.
ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560)  
 
๔๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๕
นร.
การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  
 
๔๖
นร.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
๔๗
นร.
การตรวจสอบ TOR ย้อนหลัง  
 
๔๘
นร.
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความมือไทย - มาเลเซีย  
 
๔๙
นร.
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๕๐
นร.
การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวบงกช อนุโรจน์ และ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์)  

[มติครมที่สำคัญ]