บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (จำนวน ๑๑ ราย ๑. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ฯลฯ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำกรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน - จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำเซินเจิ้น 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การลงนามและให้สัตยาบันร่างสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานฯ หนี้สาธารณะ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานฯ ทุนหมุนเวียน
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)] 
 
๑๘
สบนร.
การทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี 
 
๑๙
นร. (สงป.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
 
๒๐
นร. (สงป.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์มะนิลาว่าด้วยการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ่มคนหัวรุนแรง (Manila Declaration to Combat the Rise of Radicalization and Violent Extremism) และร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ASEAN Declaration to Combat Cybercrime) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ARISE Plus) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูปสหประชาชาติ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายวิโรจน์ นรารักษ์) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager)] 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) นร. (สคก.) กก.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔๒ (นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๗ สายโคกเจียก - ไสเสียด ตอนบ้านวังจา – บ้านนาเหนือ พ.ศ. .... 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพังงา พ.ศ. ....)  
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต เชื้อโรค กลุ่มที่ ๓ และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๒ พ.ศ. ....)  
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งคำสั่งศาลปกครองกลางให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๐/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๖๘/๒๕๖๐ ระหว่างนายกฤต ธนิศราพงศ์ฟ้องคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งให้นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล เป็นผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๖
สำนักงาน กกต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศป.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศย.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... 
 
๔๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
๔๒
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ ผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม 
 
๔๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กปช.
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
๔๗
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) ประธานฯ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
๔๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม พ.ศ.  
 
๔๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๕๙  
 
๕๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กสม.
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
๕๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กปช.
แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๕๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ประธานฯ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ 
 
๕๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
๕๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานประจำปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๙ 
 
๕๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
การลงนามและเพิ่มเติมข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร  
 
๕๖
นร. (สลน.)
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
๕๗
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.*(จร)*
ร่างอนุสัญญากรอบการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
๕๘
นร. (สงป.) กค. *(จร)*
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๕๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ. *(จร)*
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... 
 
๖๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง) 
 
๖๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (จำนวน ๓ คน ๑. รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี ฯลฯ) 
 
๖๒
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (จำนวน ๖ คน ๑. นายสมพร ใช้บางยาง ฯลฯ) 
 
๖๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (จำนวน ๒๘ คน/รูป ๑. นายอรรถการ ตฤษณารังสี ฯลฯ) 
 
๖๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒๖ ราย) 
 
๖๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) (นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ และนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ) 
 
๖๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์) 
 
๖๗
สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้ง เชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ พ.ศ. ....)  
 
๖๘
สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งกาณีที่มีเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....) 
 
๖๙
สธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ. ....) 
 
๗๐
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....)  
 
๗๑
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ....)  
 
๗๒
นร.
การพัฒนาโรงงานต้นแบบและการพัฒนาเซลล์กักเก็บไฟฟ้าโดยใช้ถ่านชีวภาพและวัสดุชั้นสูง (Super Capacitor) แทนโครงการ FCV  
 
๗๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๗๔
ยธ.
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๗๕
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญัญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560)  
 
๗๖
นร.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายเอนก มีมงคล)  
 
๗๗
กค.
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๗๘
นร.
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 

[มติครมที่สำคัญ]