บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
การขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP 23) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับรัฐลิเบีย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน จังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑) 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พศ.
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยไม่ถือเป็นวันลา 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) บจธ.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อขอขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ฯลฯ) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลมาเลเซียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายโจจี แซมูเอล เอ็มซี แซมูเอล (Mr. Jojie Samuel MC Samuel)]  
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๔ ฉบับ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานผลการพิจารณาความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิต และการบริการล่ามภาษามือ ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของการยางแห่งประเทศไทย (งบทำการ) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
สรุปผลการเดินทางเยือนรัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอกประวิตรฯ) ทส.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมชัย มาเสถียร ฯลฯ) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.-(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) (นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (จำนวน ๒๒ คน ๑. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ฯลฯ) 
 
๓๗
ประธานฯ การปฏิรูปประเทศ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
๓๘
นร.
พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ 
 
๓๙
ยธ.
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๔๐
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๔๑
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร) 
 
๔๒
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาววรรณา หาญเชาว์วรกุล)  

[มติครมที่สำคัญ]