บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ ๒ ภายใต้ยูเนสโก 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติจัดทำและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ ๓) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road initiative) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 
๑๘
สำนักงาน กสทช.
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสุณี วงศ์คงคาเทพ)  
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางปิยนุช วุฒิสอน และนางธิดา พัทธธรรม) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
สหภาพยุโรปเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola)] 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen)] 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong)] 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘(ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลมะขามสูง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสำรวจการจัดการที่ดิน พ.ศ. ....)  
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. .... 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔ + ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ - กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ - กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘) 
 
๓๕
นร. (สลน.)
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๕ ราย)  
 
๓๖
ผอ.สบนร. ฝ่ายเลขาฯ บยศ.
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
 
๓๗
ส.ส.ท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 
๓๘
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การดำเนินการนำระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชน 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานผลการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing และการลงนามบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๖
นร. (สงป.) *(จร)*
ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพิ่มเติม) 
 
๔๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) (จำนวน ๔ ราย ๑. นายสุทธิ สุโกศล ฯลฯ) 
 
๔๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)/*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์)  
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) (จำนวน ๕ ราย ๑. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ฯลฯ) 
 
๕๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) 
 
๕๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (จำนวน ๕ คน ๑. นายกมล ตรรกบุตร ฯลฯ) 
 
๕๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (รวม ๔ คน ๑. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ฯลฯ) 
 
๕๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) 
 
๕๔
นร. (สงป.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่ลาออกจากราชการ (นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์) 
 
๕๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (รวมทั้งสิ้น ๓ ราย ๑. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ฯลฯ) 
 
๕๖
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๕๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒ 
 
๕๘
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
 
๕๙
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการบริหาราหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
 
๖๐
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....) 
 
๖๑
กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสำรวจจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ(ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลท่าขาม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสำรวจการจัดการที่ดิน พ.ศ. ....) 
 
๖๒
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (จันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  
 
๖๓
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....)  
 
๖๔
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....)  
 
๖๕
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....) 
 
๖๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๔ ฉบับ (ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ....)  
 
๖๗
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๖๘
กต.
การนำแนวคิด Tech Visa ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปรับใช้กับประเทศไทย  
 
๖๙
นร.
การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐)  

[มติครมที่สำคัญ]