บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การประชุมคณะกรรมการร่วม ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย และญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
เอกสาร Busan Declaration ที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๘ ที่สาธารณรัฐเกาหลี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจไทย - สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๖ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ประธานฯ
การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ (ขออนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ของกรมทางหลวง) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 
 
ประธาน กนช.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
นร. (สงป.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ประธานฯ
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝ่ายราษีไศล โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ประธานฯ
รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๑ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services Agreement) โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 
 
๑๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งที่ ๑ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
ขออนุมัติการแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกับ OECD ในการดำเนินโครงการ Country Programme ในโอกาสที่เลขาธิการ OECD เยือนไทย 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) (นายสุเมธ มโหสถ) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
๒๑
กค.
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 
๒๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๒๓
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)  
 
๒๔
นร.
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  
 
๒๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๒๖
นร.
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

[มติครมที่สำคัญ]