บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จำเป็น (Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police and the Philippine Drug Enforcement Agency on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, and Controlled Precursor and Essential Chemicals) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ท่าทีไทยสำหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ ๕  
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ประธาน กบส. นร. (สศช.)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมสำหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานกรรมการฯ
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสาธิต มณีผาย) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์) 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) อก.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๗ ฉบับ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) อส.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang)] 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian)] 
 
๒๓
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ (ที่ ๓๗/๒๕๖๐ และ ๓๘/๒๕๖๐) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายงานผลการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ. (สำนักงาน ป.ป.ส.)
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานความคืบหน้าและการประเมินผลสำเร็จในการกำจัดผักตบชวาในภาพรวม 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๙ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
รายงานการเข้าร่วมประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ด้านพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ ๖ (6th International Conference on Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport) ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.*(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (จำนวน ๕ ราย ๑. นางนภา เศรษฐกร ฯลฯ) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวน ๖ คน ๑. นายปราโมทย์ ญาณทักษะ ฯลฯ) 
 
๓๖
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (รวม ๑๑ ด้าน) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) 
 
๓๘
กก.
การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓๙
นร.
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
๔๐
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๑
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ 

[มติครมที่สำคัญ]