บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ)
รายงานผลการดำเนินงาน สสค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
 
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดิน ความขัดแย้งที่ดิน - ป่าไม้ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
รายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเช็กและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
นร. (สงป.) กค.*(จร)*
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๘ ฉบับ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๙ ฉบับ 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) นร. (สคก.) ดศ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๒๑ สายหัวดอย - บ้านใหม่พัฒนา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) ประธาน คกส.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ผลกระทบของดอกเบี้ยต่ำต่อการออมของภาคประชาชนและผู้บริหารการลงทุน” ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กปช.
แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๑๗
ประธานฯ ป.ป.ช.
การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ รายการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
๑๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๘ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ ๘ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก. *(จร)*
การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (จำนวน ๔ ราย ๑. นางสาวจริยา สุทธิไชยา ฯลฯ) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต. *(จร)*
การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และการปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ. *(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (จำนวน ๑๒ คน ๑. ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ฯลฯ) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ. *(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จำนวน ๘ คน ๑. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ฯลฯ) 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (จำนวน ๖ คน ๑. นายคุรุจิต นาครทรรพ ฯลฯ) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (จำนวน ๔ ราย ๑. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ฯลฯ) 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) (จำนวน ๕ ราย ๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ฯลฯ) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท. *(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จำนวน ๑๐ คน ๑. นายชยพล ธิติศักดิ์ ฯลฯ) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) กค.
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่างประเทศ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
๓๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ 
 
๔๒
สำนักงาน กกต.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 
๔๓
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
 
๔๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและการดูแลรักษาพื้นที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ ของกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ ๑๗)] 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ ๑๕ 
 
๔๘
นร. (สงป.)
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๔๙
นร.
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
๕๐
นร.
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 
 
๕๑
กก.
การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" 
 
๕๒
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๕๓
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๕๔
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 
๕๕
นร.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (จำนวน ๘ คน ๑. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ฯลฯ)  
 
๕๖
มท.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) (จำนวน ๒๔ ราย) 

[มติครมที่สำคัญ]