บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒  
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษาเป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง 
 
๑๒
นร. (สงป.)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) (นายปริญญา แสงสุวรรณ และนายชาติชาย ช่วงชิง) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายวิทยา ยินดีเดช)  
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การปรับและกำหนดเขตอาณาและเขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยนา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๗ ฉบับ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) นร. (สคบ.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.) ฝ่ายเลขาฯ กนพ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
๒๔
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) รมว.ยธ. ประธาน ศอตช.
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีทุจริต 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานฯ ขับเคลื่อนฯ
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอกประวิตรฯ) รง.
สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และระมาณการไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์  
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การประกาศเริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - ตุรกี  
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การจัดทำกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙ 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) 
 
๓๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การโอนเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)(นายกมล รอดคล้าย) 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์) 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ฯลฯ)  
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (จำนวน ๘ คน ๑. รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ฯลฯ) 
 
๔๒
นร. (สลน.)
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี) 
 
๔๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)*(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ 
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)*(จร)*
รายงานผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
๔๕
นร. (สลน.)*(จร)*
แนวทางการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
 
๔๖
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๗
สว.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดินโดยหน่วยงานของรัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 
๔๘
อื่นๆ
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ 
 
๔๙
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายอนุศักดิ์ เลียงอุดม)  
 
๕๐
นร.
การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ  
 
๕๑
คค.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง  
 
๕๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

[มติครมที่สำคัญ]