บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๓๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗) กรณีมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
(ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน CLMVT ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017 - 2020) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าชายเลน สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลอง D2 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๒๘/๒๘ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B๖/๒๗ 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
(ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) อส.
ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) (นางพรพรรณ ศุภนคร) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าไข่ และตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู -- บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ ราย นางสมพิศ เจริญทรัพย์ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ ราย นางผ่อน พุ่มไสว กับพวก 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ทายาทผู้ยกให้ ราย นายถวิล ศรีแก่นจันทร์ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กพยช.
ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตำรวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
๒๘
รัฐ-นร. (นายออมสินฯ และนายสุวิทย์ฯ)
การแต่งตั้งโฆษกประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)  
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB176Aที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห. *(จร)*
ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จากคณะรัฐมนตรี 
 
๓๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล)  
 
๓๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ*(จร)*.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) 
 
๔๐
นร. (สงป.) *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา) 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) (นายธรรมยศ ศรีช่วย)  
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) (จำนวน ๖ ราย ๑. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ฯลฯ) 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(นายวัฒนะ คุ้นวงศ์) 
 
๔๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) (พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต)  
 
๔๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) 
 
๔๘
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.*(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) 
 
๔๙
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ) 
 
๕๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน(นายจรินทร์ จักกะพาก) 
 
๕๑
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) (นายเจษฎา โชคดำรงสุข) 
 
๕๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน ๗ ราย ๑. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ฯลฯ) 
 
๕๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รวม ๑๐ คน ๑. นายณัฐชาติ จารุจินดา ฯลฯ) 
 
๕๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รวม ๙ คน ๑. นายสมชาย หาญหิรัญ ฯลฯ) 
 
๕๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (นายธนากร บัวรัษฏ์) 
 
๕๖
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก*(จร)*
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายปัญญา หาญลำยวง)  
 
๕๗
กห.
ขอความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร 
 
๕๘
นร.
ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
๕๙
อื่นๆ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๖๐
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  
 
๖๑
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๖๒
รัฐ-นร. (นายออมสินฯ และนายสุวิทย์ฯ)
การแต่งตั้งโฆษกประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)  
 
๖๓
นร.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด) 
 
๖๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  

[มติครมที่สำคัญ]