บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
เอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High-Level Segment 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การยกเลิกงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๐ รายการค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
นร. (สงป.)
การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐(ส่วนที่เหลือ) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กพยจ.
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำเหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอดอนหญ้านาง และตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....) 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี และตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำเหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....)  
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๒ ฉบับ (ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองบางซ้าย - ลาดบัวหลวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณา)  
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สว. ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.) ค.ต.ป.
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) ประธาน สช.
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ตุรกี 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การเปลี่ยนโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๕๙ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การทบทวนมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในบันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จำนวน ๕ คน ๑. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ฯลฯ) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (จำนวน ๑๐ คน ๑. นายสุรงค์ บูลกุล ฯลฯ) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน ๔ คน ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จองคำ ฯลฯ) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (จำนวน ๑๒ คน ๑. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ฯลฯ) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายพสุ โลหารชุน) 
 
๓๘
นร. (สงป.) *(จร)*
ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๓๙
ประธาน คนร.*(จร)*
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
๔๐
กษ.
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๒ ฉบับ (ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....) 
 
๔๑
กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำเหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ....)  
 
๔๒
คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำเหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย และตำบลตลิ่งชั่น อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ....)  
 
๔๓
กษ.
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๒ ฉบับ (ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๔๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๕
นร.
ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

[มติครมที่สำคัญ]