บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ข้อเสนอจากมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
หนังสือข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Letter of Agreement among Organizations participating in the WHO-RTG Country Cooperation Strategy : CCS) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
รายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market Asia (ILTM Asia 2017) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
นร. (สงป.) กค.*(จร)*
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สคก.) ทส.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ขวาของแม่น้ำน้อย - แม่น้ำผักไห่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สว.ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สว. ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (จำนวน ๑๑ คน ๑. นายดุสิต เวชกิจ ฯลฯ) 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) บจธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (นายสมชาย ศิริสมฤทัย) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)*(จร)*
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับตำรวจตามมาตรา ๒๕๘ (ง) (๔) และมาตรา ๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ) 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.กห.
ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน - เกาหลี 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ. ฝ่ายเลขาฯ นบข.
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน (องค์การเภสัชกรรม) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สผ.
ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
 
๓๒
สำนักงาน กกต.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
๓๓
ศปมผ.
ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ช่วง ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๓๔
นร. (สงป.)
การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย - บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.*(จร)*
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินการก่อหนี้ผูกพันโครงการจัดหาเครื่องบินอเนกประสงค์ ๑ ลำ ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารลานจอดรถ และคลังรวมสำนักงานส่งกำลังบำรุง และขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และผูกพันงบประมาณ 
 
๓๙
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๐
นร.
ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๔๑
นร.
มาตรการเพิ่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย  
 
๔๒
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ....)  
 
๔๓
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

[มติครมที่สำคัญ]