บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ จำนวน ๒ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธานกรรมการฯ
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศอ.บต.
การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนธุรกิจประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
นร. (สงป.)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายฮุน ซาเรือน (Mr. Hun Saroeun)] 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) พณ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
 
๑๖
ประธาน คนร.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
๑๗
ผอ.สบนร. ฝ่ายเลขาฯ บยศ.
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อนด้านพลังงาน) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานผลการสอบบัญชีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำหรับปีบัญชี ๒๕๕๙ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การปรับรูปแบบและถ้อยคำของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตเพื่อขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๐ 
 
๒๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
สรุปผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์  
 
๒๔
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
 
๒๗
อื่นๆ
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ 
 
๒๘
นร.
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาณาจักรไทย 
 
๒๙
นร.
ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๓๐
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๓๑
นร.
แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
 
๓๒
กก.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ....)  
 
๓๓
กก.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ....) 
 
๓๔
กก.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....)  
 
๓๕
กก.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ....) 
 
๓๖
กก.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....) 
 
๓๗
อก.
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (จำนวน ๑๒ คน ๑. นายสุรพงษ์ เจียสกุล ฯลฯ)  

[มติครมที่สำคัญ]