บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The High - level Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ประธาน กภช.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) คปต.
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ. (สำนักงาน ป.ป.ส.)
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) รมว.ยธ. ประธาน กยพ.
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (The 10th IMT - GT Summit) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒๓) 
 
๒๓
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธาน กขร.
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ)
โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การปรับถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการลงนาม 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า ครั้งที่ ๓ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค 
 
๓๒
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (นายภุชพงค์ โนดไธสง) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(กระทรวงวัฒนธรรม) (นางสาวทัศชล เทพกำปนาท) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ*(จร)*.
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (จำนวน ๗ คน ๑. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ฯลฯ) 
 
๓๖
ผอ.สบนร. ฝ่ายเลขาฯ บยศ.*(จร)*
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๓๘
นร.
ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฎิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 
๓๙
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ 
 
๔๐
สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
 
๔๑
สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ [ ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  
 
๔๒
สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ [ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  
 
๔๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๔
นร.
รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน 

[มติครมที่สำคัญ]