บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.) สศค.
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างทยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) เพื่อจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
เอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๑ ของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (Enhanced Regional EU - ASEAN Dialogue Instrument: E - READI)  
 
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอเสนอการให้คำรับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (MOU 1979) ตามข้อ ๖ (๒) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโคลัมโบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ. ฝ่ายเลขาฯ นบข.
ผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๐) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ขอความเห็นชอบอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
๑๓
กอ.รมน.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๘๗๘.๖๗ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม 
 
๑๕
นร. (สงป.)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
๑๖
นร. (สงป.)
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [อู-มโย-มยินตาน (U Myo Myint Than)] 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเสนอขอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยคนใหม่สืบแทนคนเก่า (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายชนินทร์ เย็นสุดใจ) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง ตำบลตากแดด ตำบลทุ่งคา และตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยางน้อย ตำบลแห่ใต้ ตำบลหัวขวาง และตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ... 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๒ ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว - บ้านวังตะเคียน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ ๑ : ด้านกฎหมาย ของคณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เป็นผู้เสนอ)] 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
รายงานผลความคืบหน้าในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
 
๓๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
แต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายปริญญา ยมะสมิต) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (จำนวน ๔๗ คน ๑. ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฯลฯ) 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร) 
 
๓๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติและผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่ลาออก (นายพรชัย พูลสุขสมบัติ) 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอกประวิตรฯ) ทส.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (จำนวน ๙ คน ๑. รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร ฯลฯ) 
 
๔๑
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ (ที่ ๒๐/๒๕๖๐, ๒๑/๒๕๖๐ และ ๒๒/๒๕๖๐) 
 
๔๒
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 
๔๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สว.ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
แจ้งมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีถอดถอนหรือไม่ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)  
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สตง.
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙ 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานประจำครึ่งปี (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
๔๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ประจำครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๔๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
 
๔๘
รอง นรม. (พลเอกประวิตรฯ) มท.
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) รมว.กค. ประธาน สศม.
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
๕๐
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สวช.
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้  
 
๕๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๕๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๕๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.*(จร)*
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
 
๕๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓) 
 
๕๗
นร.
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 
 
๕๘
ตช.
การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ 
 
๕๙
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๖๐
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ (ที่ ๒๐/๒๕๖๐, ๒๑/๒๕๖๐ และ ๒๒/๒๕๖๐) 
 
๖๑
สผ.
รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ 
 
๖๒
นร.
การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) 

[มติครมที่สำคัญ]