บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
การจัดตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีและการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ ป.ย.ป. 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
เอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๓ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ของโครงการการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ BIMSTEC 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ ๒) ของกรมเจ้าท่า 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) อส.
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (สำนักงานอัยการสูงสุด) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑ - ๒) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค 
 
๑๔
กอ.รมน.
ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
๑๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ] 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย) 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติปรับองค์ประกอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย - กัมพูชา 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย(กระทรวงการต่างประเทศ) [นางฟาติมัต อินายา (Ms. Fathimath Inaya)]  
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางอาน-มารี ตูดิก (Mrs. Anne-Marie Toudic)] 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) รภ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๙
ประธาน คนร.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมผู้นำในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การรายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.
สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๑ (Commission on the Status of Women - CSW61) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายงานผลการดำเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016: ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and Exhibition: Asian Food Security for the World 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
๔๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
สรุปการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
 
๔๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รมว.มท. ผอ.ศปถ.
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
 
๔๘
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) 
 
๔๙
นร. (สลน.)*(จร)*
การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางนันทวรรณ ชื่นศิริ) 
 
๕๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) อส.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ(นายดิสทัต โหตระกิตย์) 
 
๕๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) *(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (จำนวน ๓ คน ๑. นายนคร ศิลปอาชา ฯลฯ) 
 
๕๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห. *(จร)*
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒ 
 
๕๓
สลธ.คสช.*(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๕๔
นร. (สงป.) กค.*(จร)*
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๕๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๕๖
นร.
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
๕๗
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
๕๘
นร.
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐)]  
 
๕๙
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)  
 
๖๐
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
 
๖๑
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)  
 
๖๒
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
 
๖๓
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
 
๖๔
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....) 
 
๖๕
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๖๖
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) 
 
๖๗
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... )  
 
๖๘
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... )  
 
๖๙
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดออุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๗๐
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) 
 
๗๑
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ [ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ]  
 
๗๒
นร.
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

[มติครมที่สำคัญ]