บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ) 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอความเห็นชอบในการขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ ๒ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
พิธีสาร ๒ การกำหนดที่ทำการพรมแดน (Designation of FrontierPosts) และภาคผนวก ที่ทำการพรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ. (สำนักงาน ป.ป.ส.)
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สตง.
การเสนอชื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Board of Auditors) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ)
การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานของกรมประมง ระยะเวลา ๒๐ ปี) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการเฉพาะด้าน อนุกรรมการ และคณะทำงานตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) วธ.
การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายสุวิทย์ เสือเล็ก) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ (จำนวน ๕ คน ๑. นายดำริ สุโขธนัง ฯลฯ) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดระยองและการแต่งตั้งนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดระยอง (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (การกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 
 
๓๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. .... 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทองอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างเรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
๔๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
(ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๔๓
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๔ ฉบับ 
 
๔๔
สำนักงาน กสทช.
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๙ 
 
๔๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ) 
 
๔๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 
 
๔๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ 
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๕๙ 
 
๕๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
 
๕๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ. ฝ่ายเลขานุการ นบข.
ผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
 
๕๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
 
๕๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ(AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๕๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย - ลาว ครั้งที่ ๗ 
 
๕๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๕๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
สรุปการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)  
 
๕๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน ๗ เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
๕๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)] 
 
๕๙
นร.
ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี  
 
๖๐
นร.
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....  
 
๖๑
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๖๒
นร.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) 
 
๖๓
ศย.
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๖๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรองนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
 
๖๕
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
๖๖
นร.
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

[มติครมที่สำคัญ]