บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
การยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการทำประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
๑๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ำชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว และตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำมูล เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) สว.ปฏิบัติหน้าที่ สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) สธ.
รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การรายงานผลการดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๙ และทั้งปี ๒๕๕๙ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จำนวน ๖ คน ๑. นายราเชนทร์ พจนสุนทร ฯลฯ) 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และนายธาดา เตียประเสริฐ) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
๔๒
กค.
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  
 
๔๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๔๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....  
 
๔๖
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 

[มติครมที่สำคัญ]