บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เรื่อง พื้นที่ที่ควรกำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน - ประชาธิปก) 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ 
 
๑๓
นร. (สงป.)
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ธนะศักดิ์ฯ) กก.
การรายงานผลการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord Convention 2018 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๖ 
 
๑๗
นร. (สงป.)
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรังสิต พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีชาวโรฮิงญาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และกรณีการสังหารหมู่แรงงานข้ามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่า 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ - กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓) 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
การพิจารณากำหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย” 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
แนวทางในการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กรณีนำเรือออกนอกระบบ จำนวน ๓ ลำ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การดำเนินการเพื่อบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๕๙๑/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๕๖๓/๒๕๕๙ ระหว่างนายอาทิตย์ จรูญทัด ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้องคดี 
 
๓๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ประธาน กปช.
แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” 
 
๓๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานผลการประชุม LNG Producer - Consumer Conference 2016 และการประชุม The 27th Meeting of Energy Charter Conference and Ministerial Meeting  
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการเดินทางไปราชการในต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๔๐
นร. (สงป.)*(จร)*
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๔๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๘ คน ๑. นายสุวิชัย โรจนเสถียร ฯลฯ) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี 
 
๔๔
นร. (สงป.) กค.
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และการช่วยเหลือ 
 
๔๖
นร.
การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 
๔๗
กค.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๘
นร.
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ [(เรื่อง การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม)]  
 
๔๙
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๕๐
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
๕๑
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
 
๕๒
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  
 
๕๓
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เป็นผู้เสนอ)] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๕๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชกาารตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) รวม ๒ ฉบับ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)  

[มติครมที่สำคัญ]