บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 
 
รอง นรม. (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) พม.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศสบ. สบร.
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายพรชัย ฐีระเวช) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.) มท.
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) รมว.ยธ. ประธาน กยพ.
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) รภ.
ขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอื่น ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๕
นร. (สลน.)
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายคณิต วัลยะเพ็ชร์) 
 
๑๖
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
 
๑๗
สลธ.คสช.
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ 
 
๑๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) กษ.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition: EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยการขนส่งที่ยั่งยืน (Global Sustainable Transport Conference) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุม World Economic Forum 2017 และการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO 
 
๒๓
รัฐ-นร. (นายสุวิทย์ฯ) ประธานกรรมการประสานงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)(จำนวน ๔ ราย ๑. นายชุตินทร คงศักดิ์ ฯลฯ) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต และนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (นายคณิศ แสงสุพรรณ) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายวรวิทย์ จำปีรัตน์) 
 
๓๐
นร. (สลน.)*(จร)*
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์) 
 
๓๑
นร. (สลน.) วท.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์) 
 
๓๒
สลธ.คสช.*(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)*(จร)*
รายงานผลการจัดงานนิทรรศการ งานสัมมนา และประชาสัมพันธ์ Opportunity Thailand และกิจกรรมคู่ขนานการประชุม HIA 
 
๓๔
พน.
การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ 
 
๓๕
นร.
การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๓๖
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๗
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
 
๓๘
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
 
๓๙
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

[มติครมที่สำคัญ]