บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ คค.
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - คาซัคสถาน 
 
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา สธ.
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการขจัดโรคคาลา อาซา (Kala-azar)ให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี 
 
สลธ.คสช. ตช.
ขออนุมัติจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ) จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ฝ่ายกิจการพิเศษ นร.(สคก.)
ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 
ฝ่ายความมั่นคง กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (เงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหาร) 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
ขออนุมัติหลักการในการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ค่าชดใช้เงินให้แก่บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)] 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
ขอลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะประจำปี ๒๕๕๖ 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
ขอลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะประจำปี ๒๕๕๗ 
 
๑๐
ฝ่ายเศรษฐกิจ คค.
การขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕(การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) 
 
๑๑
ฝ่ายเศรษฐกิจ พณ.
การปรับปรุงโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ 
 
๑๒
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา วท.
ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
 
๑๓
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
๑๔
ฝ่ายความมั่นคง มท.
โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๗ ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
๑๕
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กค.
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๗
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.
ขอถอนร่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่/๒๕๕๗ เรื่องการสอบสวนคดีภาษีอากร  
 
๑๘
ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. ตช.
ขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) 
 
๑๙
ฝ่ายความมั่นคง กต.
ร่างเอกสารผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ครั้งที่ ๓ 
 
๒๐
ฝ่ายความมั่นคง มท.
อนุมัติดำเนินการงานบริหารจัดการน้ำ ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๒๑
ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. นร. (สงป.
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒๒
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
๒๓
ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. นร. (สศช.
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
๒๔
ฝ่ายเศรษฐกิจ กษ.
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนและผู้แทนสำรองของไทยในกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ 
 
๒๕
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา พม.
แต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา๔ (๕) ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (จำนวน ๕ ราย ๑. ศาสตราจารย์ พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ฯลฯ) 
 
๒๖
ฝ่ายกิจการพิเศษ นร. (สลน.)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ (สำนักงานผู้แทนการค้าไทย) (จำนวน ๗ คน ๑. นายธีระพงษ์ วัฒนวงษ์ภิญโญ ฯลฯ) 
 
๒๗
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (จำนวน ๗ คน ๑. นางธาริษา วัฒนเกส ฯลฯ) 
 
๒๘
ฝ่ายเศรษฐกิจ พณ.
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า (จำนวน ๖ คน ๑. นางสาวสายพิณ มณีพันธ์ ฯลฯ) 
 
๒๙
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ทส.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (จำนวน ๙ คน ๑. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ฯลฯ) 
 
๓๐
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม) 
 
๓๑
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยธ.
งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
๓๒
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๓
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นร.(สศช.)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๔
ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. นร.(สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ 
 
๓๕
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... 
 
๓๖
สลธ.คสช.
วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๓๗
นร.
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๓๘
สลธ.คสช.
รายงานการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๙
กค.
การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๔๐
นร.
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

[มติครมที่สำคัญ]