บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
ส่วนงานขึ้นตรงหน.คสช. นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๕๗  
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
ขออนุมัติยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
 
ฝ่ายความมั่นคง กต.
การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทย 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
ร่างพิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิคกฎเกณฑ์ และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGT) 
 
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา พม.
การคัดเลือกผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
 
ฝ่ายความมั่นคง มท.
แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา พม.
แผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ภายใต้แผนพลิกฟื้นองค์กรของการเคหะแห่งชาติ 
 
๑๐
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา พม.
การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ จำนวน ๒๓.๖๘ ล้านบาท สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร กรณีได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ ครั้ง 
 
๑๑
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศธ.
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ แบบรูปรายการ และสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) 
 
๑๒
ฝ่ายเศรษฐกิจ กษ.
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีการเช่าสถานที่ทำการหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
๑๓
ฝ่ายความมั่นคง กห.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม 
 
๑๔
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยธ.
การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อหารือแนวทางและวิธีการในการป้องกัน สืบสวน สอบสวนดำเนินคดี และลงโทษการฆ่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอันเนื่องมาจากความเป็นเพศหญิง 
 
๑๕
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อก.
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... 
 
๑๖
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กค.
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... 
 
๑๗
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พศ.
ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... 
 
๑๘
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๑ 
 
๑๙
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ทส.
การจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายและการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต 
 
๒๐
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 
 
๒๑
ฝ่ายเศรษฐกิจ กษ.
ขออนุมัติให้ดำเนินการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
 
๒๒
ฝ่ายกิจการพิเศษ ประธาน กกถ.
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๕๐๐ ล้านบาท 
 
๒๓
ฝ่ายเลขานุการ คนร.
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
๒๔
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อส.
ขออนุมัติเงินงบกลางเพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการอัยการ 
 
๒๕
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา สธ.
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) 
 
๒๖
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศธ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. (จำนวน ๙ คน ๑. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ฯลฯ) 
 
๒๗
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา พม.
แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (จำนวน ๖ คน ๑. นายสมพร ใช้บางยาง ฯลฯ) 
 
๒๘
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน ๑๓ ราย ๑. นายกฤษณพงศ์ มโนธรรม ฯลฯ) 
 
๒๙
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายการุณ สกุลประดิษฐ์ และนายวิวัฒน์ แหวนหล่อ) 
 
๓๐
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยธ.
การแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๓ 
 
๓๑
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ 
 
๓๒
ฝ่ายเศรษฐกิจ พณ.
รายงานสถานการณ์การส่งออกยางพาราไทย พร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมส่งเสริมการขายไปตลาดต่างประเทศ 
 
๓๓
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สำคัญรอบ ๑๒ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๓๔
ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. นร. (สศช.)
สรุปผลการลงพื้นที่จังหวัดระยองของประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
๓๕
ฝ่ายความมั่นคง คสช.
ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒ 
 
๓๖
ฝ่ายเศรษฐกิจ คค.
การลงนามในแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือที่เกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานพลเรือนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Code of Conduct on Cooperation Relating to Civil Aviation Accident/Incident Investigation) ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
 
๓๗
ฝ่ายเศรษฐกิจ อก.
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
๓๘
ฝ่ายความมั่นคง กห.
ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ประจำการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 
 
๓๙
สลธ.คสช.
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยประเด็นนโยบาย รวม ๓ ฉบับ 
 
๔๐
นร.
วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

[มติครมที่สำคัญ]