บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔ - ๗ 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
 
ฝ่ายความมั่นคง มท.
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
ฝ่ายความมั่นคง มท.
ขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพื่อการลงทุนในโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พน.
ขอลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเขื่อนรัชชประภาประจำปี ๒๕๕๖ 
 
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยธ.
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ พณ.
การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา CITES และการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย 
 
ฝ่ายความมั่นคง กต.
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม 
 
๑๐
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยประเด็นนโยบายรวม ๓ ฉบับ 
 
๑๑
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๒
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กค.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. .... 
 
๑๓
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๔
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
๑๕
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศป.
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง 
 
๑๖
ฝ่ายเศรษฐกิจ พณ.
ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองเอกสารด้านเศรษฐกิจและท่าทีไทยสำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๖ 
 
๑๗
ฝ่ายเศรษฐกิจ นร.(สกท.)
การจัดทำพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
 
๑๘
ฝ่ายความมั่นคง มท.
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑๙
ฝ่ายกิจการพิเศษ นร.(สลน.)
โครงการพัฒนาปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลและบ้านพิษณุโลก (ระยะที่ ๒) 
 
๒๐
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา วธ.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) (นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ) 
 
๒๑
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายรังสรรค์ มณีเล็ก) 
 
๒๒
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อส.
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวม ๖๖ เรื่อง) 
 
๒๓
ฝ่ายเศรษฐกิจ กค.
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ปี ๒๕๕๕ และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖ 
 
๒๔
ฝ่ายเศรษฐกิจ กษ.
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 
 
๒๕
ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช. นร.(สศช.)
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗ 
 
๒๖
นร.
โครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดช 

[มติครมที่สำคัญ]