ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 ปี ๒๕๖๓
                  เดือน มีนาคม

 ปี ๒๕๖๒
                  เดือน ธันวาคม

                  เดือน พฤศจิกายน

                  เดือน ตุลาคม

                  เดือน กรกฎาคม

                  เดือน มิถุนายน

                  เดือน พฤษภาคม

                  เดือน เมษายน

                  เดือน มีนาคม

                  เดือน มกราคม

 ปี ๒๕๖๑
                  เดือน ธันวาคม

                  เดือน พฤศจิกายน

                  เดือน ตุลาคม

                  เดือน กันยายน

                  เดือน สิงหาคม

                  เดือน กรกฎาคม

                  เดือน มิถุนายน

                  เดือน พฤษภาคม

                  เดือน เมษายน

                  เดือน มีนาคม

                  เดือน กุมภาพันธ์

                  เดือน มกราคม

 ปี ๒๕๖๐
                  เดือน ธันวาคม

                  เดือน พฤศจิกายน

                  เดือน ตุลาคม

                  เดือน กันยายน

                  เดือน สิงหาคม

                  เดือน กรกฎาคม

                  เดือน มิถุนายน

                  เดือน พฤษภาคม

                  เดือน เมษายน

                  เดือน มีนาคม

                  เดือน กุมภาพันธ์

                  เดือน มกราคม

 ปี ๒๕๕๙
                  เดือน ธันวาคม

                  เดือน พฤศจิกายน

                  เดือน ตุลาคม

                  เดือน กันยายน

                  เดือน สิงหาคม

                  เดือน กรกฎาคม

                  เดือน มิถุนายน

                  เดือน พฤษภาคม

                  เดือน เมษายน

                  เดือน มีนาคม

                  เดือน กุมภาพันธ์

                  เดือน มกราคม

 ปี ๒๕๕๘
                  เดือน ธันวาคม

                  เดือน พฤศจิกายน

                  เดือน ตุลาคม

                  เดือน กันยายน

                  เดือน สิงหาคม

                  เดือน กรกฎาคม

                  เดือน มิถุนายน

                  เดือน พฤษภาคม

                  เดือน เมษายน

                  เดือน มีนาคม

                  เดือน กุมภาพันธ์

                  เดือน มกราคม

 ปี ๒๕๕๗
                  เดือน ธันวาคม

                  เดือน พฤศจิกายน

                  เดือน ตุลาคม

                  เดือน กันยายน

                  เดือน สิงหาคม