[๖ ส.ค. ๒๕๖๒]   [๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒]   [๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒]   [๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒]   
 
วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
  
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๖ คน ๑. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒. นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช) ๓. นายกมล รอดคล้าย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ๔. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๕. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ๖. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๒ คน ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน ๒ คน ๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ๒. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๒ คน ๑. นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ๒. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)]
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ คน ๑. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๒. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์๓. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๔. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๒. นายพิกิฏ ศรีชนะ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ คน ๑. นายอลงกรณ์ พลบุตร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. นายธนา ชีรวินิจ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ๔. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายธนสาร ธรรมสอน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)]
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๒ คน ๑. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ๒. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)]
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๖ คน ๑. นายอนุชา โมกขะเวส ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๒. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ๓. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ๔. พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๕. นายวิรัช ร่มเย็น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ๖. นายสุกรี มะเต๊ะ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)]
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒. นายเรวัติ อารีรอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสากล ม่วงศิริ)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ คน ๑. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ๒. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ๓. นายสำเริง แหยงกระโทก)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๒ คน ๑. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ๒. นายสรรเสริญ สมะลาภา)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานผลการกู้เงินล่วงหน้าสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB๑๙๘A ที่จะครบกำหนดในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธานกรรมการ)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
ขอยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับทบทวน)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศาลปกครอง
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
ขอยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงานอัยการสูงสุด)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
การทบทวนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
ทบทวนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]

  
 

  
ขอส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  [๑๓/๐๘/๒๕๖๒]